ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า ครบรอบ 30 ปี พาร์ท 28.0

ล็อตการผลิตขนมโอเดนย่า พาร์ท 28.0

1.ล็อตเดือน ตุลาคม 2564 :
1.1.) 09102021
1.2.) 18102021
1.3.) 26102021

2.ล็อตเดือน พฤศจิกายน 2564 :
2.1.) 01112021
2.2.) 05112021
2.3.) 09112021
2.4.) 12112021
2.5.) 16112021
2.6.) 22112021
2.7.) 27112021

3.ล็อตเดือน ธันวาคม 2564 :
3.1.) 01122021
3.2.) 07122021
3.3.) 16122021
3.4.) 20122021
3.5.) 23122021
3.6.) 28122021

ล็อตการผลิต #ขนมโอเดนย่า ครบรอบ 30 ปี พาร์ท 28.0
Scroll to top