Member TOS Page

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครสมาชิก BIGHEAD

1. คำนิยาม “สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกในกลุ่มเฟซบุ๊ก ทั้ง 12 กลุ่ม ดูกลุ่มได้ที่ คลิก>>>
“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

2.การเป็นสมาชิก
หากคุณซึ่งประสงค์จะสมัครสมาชิก สามารถดำเนินการด้วยช่องทางและวิธีการดังนี้
2.1 ทางเว็บไซต์ www.bighead.asia

3.เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
3.1 การเก็บรวบรวม สมาชิกตกลงยินยอมให้ทางเราสามารถเข้าถึง เก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้าซึ่งได้บันทึกและจัดเก็บอยู่ในระบบสมาชิกของเว็บไซต์

3.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ทางเราอาจทำการเปิดเผยหรือแสดงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วน เพื่อให้สมาชิกหรือบุคคลอื่นตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของท่านได้บนระบบ Member Directory ของเว็บไซต์

4. คุณสมบัติและหน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกทราบว่า
4.1 บุคคลที่จะทำการสมัครเป็นสมาชิกออลล์ เมมเบอร์ได้ต้องเป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มซื้อขายเฟซบุ๊กของ BIGHEAD เท่านั้น
4.2 สมาชิกยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเอง และได้ทำการสมัครสมาชิกด้วยตนเอง
4.3 ข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกที่ใช้ในการสมัครสมาชิกเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
4.4 หากสมาชิกเจตนากรอกข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกไม่ถูกต้องในสาระสำคัญที่อาจทำให้เรามีความเสี่ยงทางกฎหมายหรือได้รับความเสียหาย ทางเรามีสิทธิยกเลิกความเป็นสมาชิกดังกล่าวและสงวนสิทธิ์ในการให้สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่สมาชิกได้รับจากการเป็นสมาชิกนั้น

5. สิทธิประโยชน์
5.1.ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่าสิทธิประโยชน์ที่ทางเราเสนอให้แก่สมาชิกแต่ละรายอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับประวัติการซื้อขายสินค้าในกลุ่มเฟซบุ๊กของสมาชิกแต่ละราย และ/หรือ นโยบายทางการตลาดของเรา

6.การขอออกบัตรสมาชิกใหม่
6.1.กรณีที่สมาชิกต้องการแก้ไขรูปหรือข้อมูลที่แสดงบนบัตรสมาชิก สามารถแก้ไขได้ 1 ครั้ง ครั้งต่อไปจะมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ 50 บาทต่อครั้ง
6.2.สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม โดยจะมีการแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อนการเปลี่ยนแปลง

7. การเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม
7.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของการเป็นสมาชิกที่ได้กำหนดไว้ขณะที่แจ้งขอสมัครสมาชิก และรวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขที่อาจมีขึ้นในภายหน้า โดยเราจะแจ้งให้ทราบเป็นลายลักษณ์อักษรผ่าน เว็บไซต์ หรือช่องทางใดๆ ต่อไป

8 การยกเลิก
8.1 ข้าพเจ้าสมาชิกตกลงและยอมรับว่า เว็บบิ๊กเฮดดอทเอเชีย มีสิทธิปฏิเสธการสมัครนี้ หรือสามารถยกเลิกสมาชิกได้
โดยไม่จำเป็นต้องระบุสาเหตุการปฏิเสธ/ยกเลิกดังกล่าว หากสมาชิกมีความประสงค์ยกเลิกการเป็นสมาชิก สามารถแจ้งยกเลิกได้ที่ Facebook Page “BIGHEAD”

9 ข้อสงวนสิทธิ์
9.1.การสมัครและใช้สิทธิประโยชน์การเป็นสมาชิก BIGHEAD สามารถใช้ได้เฉพาะกับ 12 กลุ่มเฟซบุ๊กในเครือบิ๊กเฮดท่านั้น ทางเราไม่มีจุดประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการ หรือการเสนอสิทธิประโยชน์ใดๆ แก่สมาชิก

Scroll to top